قهوه ای (9)

عسلی سبز (16)

عسلی (16)

سبز عسلی (7)

سبز روشن (8)

سبز دور خط محو عروسکی (5)

سبز جنگلی (6)

سبز تیره (15)

سبز ته مایه عسلی بافت دار (3)

زیتونی طلایی (8)

طوسی سبز دور دار (16)

طوسی سبز بدون دور روشن (17)

سبز خاص (7)

سبز آبی (10)

آبی متوسط روشن (10)

آبی سرمه ای (10)

آبی دور دار (7)

آبی بدون دور روشن (16)

طوسی نقره ای (11)

طوسی متوسط روشن ته مایه سبز (15)

طوسی عسلی بافت جدید (5)

طوسی عسلی (20)

طوسی شیشه ای خاص ترکیبی (3)

طوسی دور دار روشن (13)

طوسی خاکستری (16)

طوسی بدون دور روشن (14)

یخی ها (10)

مشکی (2)

عسلی سبز (16)

طوسی آبی بافت کهکشانی (4)

طوسی آبی (14)

رنگ های تکی (9)

پیکسی ها (15)